کابینه شکست اقتصادی کره شمالی تغییر می کند … شورای عالی ملی برای تغییر آب باز می شود