ژاپن “تاج خارق العاده” را یک ماه در مناطق بزرگ گسترش می دهد … المپیک میزبان ابرهای تاریک است