ژاپن ، 7.14 کرونا تأیید شده جدید 19 … کمبود شدید تخت