چین تاریخ بازنویسی را تفسیر می کند “… هیچ” روند تاریخی و فرهنگی “مداوم وجود ندارد [세계는 지금]