چین ، کرونا 19 در شهرهای بزرگ توزیع می شود … قرنطینه اضطراری قبل از سال نو چینی