چو میا وزارت دادگستری را ترک می کند “پارک سانگ کی ، کره ، و من از فداکاری و سخت کوشی بسیار سپاسگزارم”