چو میا “تحقیقات در مورد کناره گیری از کیم هک یک تحقیق تئاتری از طریق مرکز خرید افکار عمومی است”