چوی کانگ ووک “بی گناه ، صرف نظر از نتیجه حکم. کیفرخواست به گونه ای نوشته شده است که گویی یک واقعیت تأیید شده از یک مانع تجاری جداگانه است.”