چوی کانگ سلام “اگر” من می خواهم ببینم “کیم سوک را لمس کنید ، با من تماس بگیرید … من نمی پذیرم چون از دیدن شما می ترسم”