چول سو اه “رئیس جمهور کیم میونگ سو ، برده قدرت … استیضاح قاضی سابق را پس می گیرد