چهارمین روز تاجگذاری جدید ، تأیید شده در ژاپن ، 5000 نفر … رئیس سابق حزب لیبرال دموکرات نیز آلوده است