“چرا فقط آنچه خریداری کردم سقوط می کند” یو جا-هوان ، اعتراف به استرس