“چرا در خط قرار نمی گیری؟” در دهه 1950 ، یک راننده هنگام انتظار برای سیگنال حمله کرد