چانگون منزل منفجر شده انفجار گاز شهر … 3 خانه فروریخت ، 7 نفر چونگ کینگ