پیشنهاد کیم جونگ اون برای “اتحاد سه حزب” Hong Jun-pio “Monji بسیار متنوع است”