پیشنهاد “قطبش تاج” ناک یئون لی برای “سیستم تقسیم سود” علیه لی جائه میونگ “جبران خسارت ویژه قربانیان ویژه” [전문]