“پیشنهاد انتقام قائم مقام وزارت امور عامه و تمایل رئیس جمهور به انتخاب وی”