پیشاهنگان ضد گلوله J-Hope ، نامه دستنویس “متشکرم” برای تکمیل مجسمه پیام Gwangju’Fan