پنج روز پس از “توافق نامه پیک” … بحران اعتصاب دیگر