پلیس پس از شنیدن بازپرس ، حکم داد که “هیچ ویدیویی با جعبه سیاه وجود ندارد”