پلیس تالار شهر سونام و دیگران را توقیف و مورد بازرسی قرار داد.