پلیس به دلیل برخی حقایق از فیلم قتل لی لی یونگ-گو ، دادستان ها و بازرسان را صدا کرده است ، به نظر می رسد لی در هوا است