پس از 12 پیروزی متوالی در KCC ، این بار هیوندای Mobis’Glast ‘