پسر هونگ مین منزوی ، فقط دو شوت … سکوت برای یک گل در مسابقه 5