پسر بزرگ پارک بوم گی ، رئیس آپارتمان در Daechi-dong به مدت 3 ماه در ابتدای 6 … “من چاره ای ندارم جز اینکه قبل از فارغ التحصیلی بروم”