پسر بزرگ سوگا به مهمان نوازی مدیر اجرایی وزارت کشور و ارتباطات مشکوک است … در صورت صحت ، رژیم کشنده خواهد بود.