پسر او برنده شد ، به لی ناک یون عفو ​​کند؟ “یانگ یونگ چئول بسیار بزرگ شده بود ، اما من نمی ترسم.”