پروفسور جونگدائی کیم در موزه ملی فولکلور کره-سگی ایلبو