پرزیدنت مون “تهیه 20 میلیون واکسن اضافی با تاج 19 ، واکسیناسیون ماه آینده”