پذیرایی یک ساله از ساکنان ووهان … بازگشت یانگ سونگ جو و او سه هیون به انستیتوی پلیس برای توسعه منابع انسانی