پاییز هنگام کار در طبقه 9 ساختمان محل کار یک دفتر … 40 کشته