پاییز ، در آغاز بخش کاراته … “بیایید به مردم و تاریخ اعتماد به نفس داشته باشیم و به آنها افتخار کنیم