پاپ به طور قانونی “گسترش نقش” برای زنان در مراسم مذهبی را تشخیص می دهد