“پاسخ تغییرات آب و هوایی دیگر نمی تواند به تأخیر بیفتد”