پارک Bum-gye “من صدای بسیاری از مردم را می شناسم که می خواهند به آزمون وکالت احترام بگذارند”