پارک Beomgye “چیزی به عنوان” اصلی “وجود ندارد … فرهنگ سازمانی فقط هنگامی تغییر می کند که شخصیت کار تغییر کند”