پارک یونگ-جین “قبل از شروع مجدد فروش کوتاه مدت ، تعهد بازرسی از شرکت های اوراق بهادار باید تقویت شود و مجازات فروش کوتاه مدت غیرقانونی افزایش یابد.”