پارک میونگ سو “بیت کوین ، اگر نمی دانید ، این کار را نکن … خیلی دیر است که بگوییم پول درآوردی” (رادیو)