پارک جی سان “من در ارتقا youth جوانان تمرکز خواهم کرد”