پارک جون جونیور برای سقوط ، “امیدوارم که شما با دقت به وضعیت موجود در این زمان از تیم تحقیق گوش دهید و تصمیم بگیرید که آیا به دفاع از تحقیقات ادامه دهید.”