پارک جوان آفتاب “پارک برنده می شود – به زودی یک پرونده ، حزب دموکرات باید تا آنجا که ممکن است از قربانی عذرخواهی کند”