پارک بیوم گی “من در اوایل فوریه با رئیس جمهور سوک یول یون دیدار می کنم تا اصل تبریک را تعریف کنم