پارک بوم گی “با نامه تعیین رئیس جمهور ، اکنون اصلاحات در نهادهای دولتی آغاز شده و اصلاح تعقیب قضایی یک کار اساسی است.”