پارک بوم گی ، به ظن تعرض به یک دانش آموز دبیرستانی ، “من تنها هستم ، اما شب زنگ می زنم …”