پاركرها محصول جدید “ضدعفونی كننده اشعه ماورا بنفش” را در CES … جایزه نوآوری ارائه می دهند