ویروس کرونا ویروس استفاده از ارز را کاهش می دهد … کمترین میزان در تاریخ کشف اسکناس های تقلبی در سال 2020