وکیل لیم سئونگ-گون “نه تنها با هدف سیستم استیضاح مغایرت دارد ، بلکه سودآور نیست”