وزیر پیشین تجارت ، صنعت و انرژی ، بائک وونگ گیو ، دادستان ها را در خانه فراخواند