وزیر عزل “ریو هو جونگ عامل اخراج ناعادلانه است … من نمی توانم مشکل را حل کنم”