“وزیر سیاستمدار” ، آیا برای معاونین یا وزرا حقوق می گیرد؟ [뉴스 인사이드]